زندانی شدن سه تن ديگر از دانشجويان

 

اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران

متشکل از : کميته دفاع دانشجويان از زندانيان سياسی

سازمان دانشجويان روشنفکر ايران

سازمان ملی دانش آموزان ايران

www.daneshjooyan.org

 

به نام يزدان پاک

پاينده و آزاد ايران

تاريخ : 15/11/82

شماره : 27/410

طبق گزارشات واصله سه تن از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار با نامهای عبدالرحمن نادری . قاسم عطائی و ميثم امانی از سوی شعبه دو دادگستری شهر سبزوار به شش ماه حبس تعزيری محکوم گرديده اند . بر اساس گفته های سيدي قاضی مربوطه . اتهامااين سه تن توهين به نهاد های بسيج و سپاه 247 سلمان سبزوار بوده است .

شايان توجه است انجمن اسلامی دانشگاه تربيت معلم سبزوار چندی قبل در تلاش بود تا مراسمی را با سخنرانی آقای احمد زيد آبادی بر پا کند اما ساعاتی قبل از بر پايی مراسم به صورتی سئوال برانگيز شورای تامين استان مانع انجام اين کار شد .

در پی اين اقدام بيانيه اعتراضی اين انجمن نيز موجب گرديد تا شکاياتی از سوی نهادهای وابسته به رهبری عليه آنها تنظيم گردد . گفتنی است اين سه دانشجوی سبزواری امروز ساعت 12.00 طبق دستور دادگاه بايد خود را به زندان سبزوار معرفی کنند . لذا تشکل دانشجوئی ذيل ضمن محکوم نمودن هرگونه اعمال فشار و سرکوب عليه فعالين دانشجويی خواستار توقف محاکمه فعالين سياسی می باشد