نامه ۴۷ انجمن اسلامی دانشجويان عضو دفتر تحکيم وحدت در انتقاد به موضع گيری کشورهای اروپايی در قبال تحولات سياسی در ايران

شنبه 11  بهمن 1382- 31 ژانويه 2004

 

هماهنگ کننده سياست خارجی اتحاديه اروپا

    عاليجناب خاوير سولانا:

ما اعضای دفتر تحكيم وحدت به عنوان تنها سازمان دانشجويی سراسری در ايران كه اعضای آن در هر دانشگاه با رای مستقيم دانشجويان انتخاب می گردند و در دفاع از حقوق آنان به فعاليت می پردازند بر آن شديم كه به دليل موضع گيری ها و عملكردهای اخير برخی از كشورهای عضو اتحاديه اروپا، مراتب نگرانی خود را از چنين موضع گيريهايی رسماً و از طريق نوشتن اين نامه به جنابعالی اعلام كنيم.

عاليجناب :

    همانگونه كه می دانيد، مردم ايران از سال 76 جنبشی اجتماعی را بنيان نهاده اند كه هدف از آن تامين حقوق شهرونديشان از جمله آزادی بيان و عقيده، آزادی فعاليت های سياسي، بسط و تعميق آزادی های اجتماعی و حركت در مسير توسعه و پيشرفت اقتصادی بود.به اعتقاد ما اين اهداف تنها در سايه  ايجاد و تثبيت دموکراسی در ايران و حاكم شدن حقوق بشر، به عنوان ميثاق جامعه جهانی در دفاع از حقوق كليه انسانها، برتمامی اركان جامعه و حكومت امكان پذير است.

    در اين سال ها مردم ايران بارها نشان داده اند که همراه با انديشمندان، روشنفكران و دانشجويان آزاديخواه خود و با وجود تمامی مشکلات در راه پيشبرد جنبش اصلاحات توان ايستادگی و دفاع از حقوق انسانی خويش را در برابر جريانات سياسی ای که بی اعتنا به اين حقوق تنها به حفظ قدرت و باقی ماندن بر مسند حکومت می انديشند دارند. از اين رو به رسميت شناختن و مذاکره با چنين جريان فكری وسياسی كه در ميان مردم ايران فاقد پايگاه اجتماعی و دارای پايين ترين حد مشروعيت است از سوی کشورهای اروپايی اشتباهی بزرگ خواهد بود كه نه تنها به تامين منافع آنان نمی انجامد بلکه موجب خدشه دار شدن اعتبارجهانی آنها وشکل گيری نگاه منفی نسبت به  اين کشورها در اذهان مردم ايران و جهان می گردد.

    مطمئنا  شما و همکارانتان در اتحاديه اروپا نيز مبنای مشروعيت يك حكومت در جهان امروز را در پای بندی آن به قرار دادها و تعهدات بين المللی و پذيرش حق حاكميت مردم از سوی آن حكومت می دانيد و نه ميزان نرمش های مقطعی در دادن امتيازات اقتصادی يا سياسی به ساير كشورها که با هدف باقی ماندن بر اريکه قدرت صورت می گيرد. همچنين به خوبی می دانيد در قرن بيست و يکم و عصر ارتباطات منافع و امنيت کشورها آنچنان به يکديگر پيوسته است که هيچ کشوری نمی تواند از تبعات حاکميت انديشه های تماميت خواهانه در گوشه ای از جهان در امان بماند.شايد اگر كشورهای جهان 20 سال پيش نيز نظير امروز به اهميت پای بندی حكومت ها به دموکراسی و حقوف بشر برای صلح جهانی آگاهی داشتند، هرگز كسانی نظير صدام حسين نمی توانستند با اتكا به حمايت يا سكوت بين المللی به سركوب مردم عراق وتجاوز به کشورهای همسايه مبادرت بورزند وبه چنان خطری برای صلح وامنيت خاورميانه و جهان مبدل گردندكه چاره ای جز نقض تاسف بار استقلال و عزت مردم عراق برای رهايی از چنگال حاكم مجنونشان باقی نماند.

عاليجناب!

    همانگونه كه اشاره شد، انگيزه ما از نوشتن اين نامه ابراز نگرانی از نحوه عمل كشورهايی اروپايی در وقايع جاری ايران است كه گونه ای حمايت تلويحی و موافقت ضمنی نسبت به عملکرد محافظه کاران در نقض حق انتخاب مردم ايران را به ذهن متبادر ميسازد. همانگونه كه ميدانيد محافظه کاران مسلط به نهادهای انتصابی در ايران  اقدام به ردصلاحيت گسترده كانديداهای انتخاباتی هفتمين دوره انتخابات مجلس نموده اند. بسياری از ردصلاحيت شدگان از نمايندگان دورههای پيشين مجلس بوده و بعضا از اعضای جريانات سياسی حاشيهای تری هستند كه سالهاست امکان حضور در رقابتهای انتخاباتی در جمهوری  اسلامی را نداشتهاند. البته محافظه کاران در اين راه با توجه به عدم همراهی و مخالفت های شديد مردمی نيازمند حمايت و جلب موافقت اتحاديه اروپا و يا كشورهای تأثير گذار در اين نهاد هستند.لذا با تلاش فراوان ميكوشند تا ضمن مذاكره، اين اطمينان را به وجود آورند كه پس از در اختيار گرفتن اركان حاكميت به شريكی مطمئن و بی بديل برای آنان بدل خواهند شد. بيگمان سفرهای اخير افرادی از وابستگان جريانات سياسی محافظهكار ايران كه نماينده بخش انتصابی جمهوری ا سلامی هستند به كشورهای اروپايی را نيز بايد در همين راستا ارزيابی كرد. متأسفانه بايد گفت عكسالعمل مقامات برخی از اين كشورها در برابر اين موضوع به گونهای نشان از آن داشت كه تضمينهای اقتدار گرايان و سياست آنان مبنی بر كوتاه آمدنهای مقطعی مورد پذيرش آنان قرار گرفته وتاثير به سزايی در موضع گيری هايشان داشته است.پيش از اين نيز تعدادی از کشورهای تاثيرگذار اتحاديه اروپا در جريان امضا پروتکل الحاقی NPT با ظاهر شدن در نقش ميانجی به کمک محافظه کاران ايرانی شتافتند که با دور زدن نهادهای انتخابی خود را به عنوان صاحبان قدرت و طرف حساب نهادهای داوری جهانی مطرح نموده بودند که اين موضوع در تناقض با اصل تقويت دموکراسی و نهادهای انتخابی است که همواره از سوی کشورهای اروپايی به عنوان اصل اساسی سياست خارجی آنان مطرح شده است.

    مايه تاسف بسيار است که کشور فرانسه که مهد آزادي ،دموکراسی و روشنفکری در جهان مدرن به شمار می رود با پذيرش ميزبانی و مذاکره با نمايندگان اقتدارگرايان نقشی اساسی در اين زمينه ايفا نموده است.البته اميدواريم که مقامات اين کشور که مردم و روشنفکرانش همواره از بزرگترين مدافعان دموکراسی و حقوق بشر در جهان بوده اند،اشتباهات خود را در نحوه تعامل با مقامات رژيم سابق عراق در مورد محافظه کاران ايران تکرار نکنند تا نتايج زيان بار آن نيز تکرار نشود.

عاليجناب سولانا:

    نگرانی ما به عنوان منتخبين دانشجويان ايرانی در دفتر تحکيم وحدت از آن است که مبادا کشورهای اروپايی دچار اين اشتباه شوند که به رسميت شناختن و مذاکره با اقتدارگراين به دليل در اختيار داشتن منابع قدرت از سوی آنان می تواند به دستيابی راحت تر به راه حل مشکلاتی نظير صلح خاورمينه،گسترش تروريسم و نظارت بر امور هسته ای ايران بيانجامد و در اين راه مقولات مهمی مانند دموكراسی و حقوق بشر به فراموشی سپرده شوند.در حاليکه تجربه عراق و ساير موارد اينچنينی به روشنی آشکار ساخته است که تنها از طريق تقويت و گسترش دموکراسی و حقوق بشر می توان به اين خواسته ها دست يافت.

    از اين رو و با توجه به قدرت گرفتن اين تصور در ميان مردم و نخبگان ايران که سفر ها ومذاکرات نمايندگان بخش انتصابی حاکميت که فاقد جايگاه رسمی در دستگاه ديپلماسی دولت ايران هستند به جلب موافقت مقامات اروپايی نسبت به عملکرد جريان محافظه کار ايران انجاميده است و از آنجا که در صورت دستيابی اقتدارگرايان به قدرت در ايران ،سرکوب گسترده آزادی های سياسی و اجتماعی شکل خواهد گرفت خواست ما از شما ومقامات اتحاديه اروپا آنست که صريحا نظر خود را پيرامون ميزان اهميت حقوق بشر و دموکراسی در سياست های خارجی اتحاديه اروپا اعلام نماييد وبه اين سوال اساسی پاسخ دهيد که آيا حاضر به چشم پوشی از ارزشهای جهان شمول (دموکراسی و حقوق بشر) و صلح وامنيت حاصل از آنها در برابر منافع کوتاه مدت هستيد؟

مطمنا موضع اتحاديه اروپا وکشورهای عضو آن در اين مقطع تاريخی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ايران در اذهان و حافظه تاريخی مردم و جنبش دانشجويی ايران ثبت خواهد شد ودر صورت ادامه حمايت از اقتدارگرايان ومحافظه کاران شما را نخواهند بخشيد.

به اميد روزی که توسعه وپيشرفت در سايه صلح جهانی برای کليه انسانها وتمامی ملت ها ميسر گردد.

 

انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاههاي:

صنعتی اميرکبير- صنعتی شريف-اموراقتصادی ودارايي-علوم پزشکی ايران-علوم بهزيستی و توانبخشي-خواجه نصير-صنعت آب و برق ( شهيد عباسپور)-تربيت معلم تهران-الزهرا-علامه طباطبايي-علم وصنعت-شهيد رجايي-تربيت معلم سبزوار-علوم پزشکی شهرکرد-شهرکرد-علوم پزشکی زاهدان-سيستان وبلوچستان-علوم پزشکی زابل- اروميه-محقق اردبيلي-علوم پزشکی اردبيل-تربيت معلم آذربايجان-صنعتی سهند تبريز-زنجان-توسع اسلامی يزد-مجمع پيرو خط امام يزد-اراک-مجمع اسلامی دانشجويان سمنان-علوم پزشکی اراک-شهيد چمران اهواز-علوم پزشکی اهواز-مازندران-علوم پزشکی گيلان-لرستان-علوم پزشکی لرستان-صنعتی اصفهان-شيراز و علوم پزشکي-رازی کرمانشاه-علوم پزشکی کرمانشاه-شهيد باهنر کرمان-علوم پزشکی کرمان-علوم پزشکی بوشهر-علوم پزشکی هرمزگان-خليج فارس-فردوسی علوم پزشکی مشهد-علوم پزشکی کاشان- مخابرات